Al. Grunwaldzka 347, Gdańsk, tel. 58 350 22 01

Polityka prywatności

Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz powiązane z nią podmioty (dalej „Plichta”, „my”, „nam”) danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe w domenie plichta.com.pl a także pozostałe strony administrowane przez Plichtę / strony Volkswagen Plichta, Audi Centrum Gdańsk, Audi Centrum Gdynia, Seat Plichta Gdańsk, Seat Plichta Gdynia,  Skoda Plichta oraz Cupra Gdańsk  (dalej łącznie „Użytkownicy”). Plichta Spółka z o.o. Sp. Komandytowa jest podmiotem sprawującym kontrolę nad danymi osobowymi w ramach utworzonej Grupy Plichta. Zasadniczym celem utworzenia Grupy Plichta jest uregulowanie w sposób wyczerpujący i kompleksowy obowiązków Współadministratorów danych osobowych zarówno w sferze wewnętrznej – względem siebie, w stosunkach zewnętrznych – w relacji do osób, których dane są przetwarzane, jak również wobec organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów. W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa. Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre  kwestie dotyczące ochrony danych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywał w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług (np. umówienie jazdy testowej, zlecenie usługi serwisowej,  prośba o kontakt, zapytanie ofertowe)  a także np. subskrypcji (newsletter), czy podczas organizowania  konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO. Dane kontaktowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Plichta  – Współadministratorów danych:

 1. Plichta Spółka z o. o. Sp. K.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13c  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000389120, NIP 5882381336, REGON  221248080;
 2. CAR-EXPRESS Sp. z o.o.; 81-006 Gdynia; ul. Morska 318 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640561, NIP 9581675878, REGON 365576680;
 3. CARENT Sp.  z o.o.; 80-174 Gdańsk; ul. Lubowidzka 40, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000641786, NIP 5833217714, REGON 365629063;
 4. Plichta CNP Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640511, NIP 5882421573, REGON 365576510;
 5. Plichta Spółka z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000388549, NIP 5882381313, REGON 221241451;
 6. Plichta Spółka Jawna; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000394144, NIP 5882387416, REGON 221493566;
 7. Auto-Expert Premium Edyta Kryger 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 5881461777, REGON 19114728

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zainteresowania  samochodami marki VOLVO i/lub FORD oraz przesłania nam swoich danych,  podmiotami odpowiedzialnymi za ich przetwarzanie będą odpowiednio:
VOLVO – Plichta Car Sp. z o.o. z  siedzibą: ul. Morska 314, 81-006 Gdynia.
FORD – Plichta – Auto Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowotoruńska 8, 85-940 Bydgoszcz
Informacje na temat zasad przetwarzania danych dla marek VOLVO i FORD można znaleźć pod następującym linkami: https://ford.plichta-auto.com.pl/Strona/41/polityka-prywatnosci  

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych we wszystkich wymienionych powyżej podmiotach pełni Asysta Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Płocka 169 Biuro inspektora: 81-006 Gdynia; ul. Morska 318, Paweł Modrzejewski, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można się kontaktować na poniższy nr telefonu i adres mailowy: tel. 544 544 006, e-mail: inspektor@plichta.com.pl

 

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Grupy Plichta opiera się o przepisy:

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • inne przepisy krajowe odnoszące się do ochrony danych w tym ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawo telekomunikacyjne

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas nasi Użytkownicy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,
 • cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych,
 • realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu,
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych,
 • chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Plichta realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (szczegóły poniżej w Punkcie „Zgoda – wycofanie zgody”),
 • prawo dostępu do danych, co oznacza prawo do otrzymania od Grupy Plichta potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane przez Grupę Plichta, w jakim zakresie i w jaki sposób,
 • prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe), wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Użytkownika  danych osobowych. Żądanie takie zostanie w szczególności spełnione w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub naszego  prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Użytkownika.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego– czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, Użytkownik może przesłać mailowo na adres: inspektor@plichta.com.pl lub pisemnie na adres Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gdańska 13C, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Dane Osobowe”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody prosimy o zapoznanie się z poniższym Punktem „Zgoda – wycofanie zgody” Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zawsze będziemy informować. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik / Klient  otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Grupa Plichta podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 1. a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, b)integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją, c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik oraz zleceniobiorca podmiotów z Grupy Plichta mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Grupa Plichta przetwarza dane osobowe Użytkowników  wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać  danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Plichta każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. Głównymi podstawami przetwarzania danych osobowych w Grupie Plicht są:

 • Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa (art. 6 ust 1 lit a RODO)
 • Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku z wysłaniem do nas zapytania ofertowego, wypełnienia formularza kontaktowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez chat itp. art. 6 ust 1 lit b RODO.
 • Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe, marketingowe, monitoring wizyjny salonów). (art. 6 ust 1 lit f RODO),
 • Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na nas jako dostawcy samochodów np. wynikających z ustawy o rachunkowości) (art. 6 ust 1 lit c RODO)

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które może mieć formę wypełnienia formularza kontaktowego lub w przypadku wysłania nam zapytania ofertowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez chat itp. dane Użytkownika trafią do odpowiednich osób odpowiedzialnych za realizację danego obszaru działania. Może to być np. osoba z call center, marketingu, serwisu lub  działu handlowego odpowiedniego Salonu / marki,  w zależności od tego jaką informację otrzymamy.

 

Sposób zbierania danych

Dane osobowe naszych Klientów  pochodzą co do zasady z naszych stron internetowych /formularze kontaktowe, formularze zapisów na jazdy testowe, konfiguratory, media społecznościowe, infolinia, chat/ a także  w określonych sytuacjach od innych Autoryzowanych Dealerów lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych poszczególnych marek.  Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych Plichta gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w Polityce cookies poniżej).

 

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, które przetwarzamy mogą obejmować  dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania a także pozostałe dane np. numer VIN pojazdu, dane lokalizacyjne, dane dot. złożonych  zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Użytkownika danych kontaktowych, wystarczy, że podana zostanie tylko jedna z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres e-mail. W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych Plichta może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz  niezbędne, żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie. Jeśli Użytkownik nie chce podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście z naszą obsługą w Salonach Sprzedaży lub/i w  Salonie Serwisowym danej marki.

 

Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Grupa Plichta nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny). Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt w Salonie  danej marki  lub za pośrednictwem poczty  email na adres inspektor@plichta.com.pl. Adresy naszych oddziałów znajdują się na stronie: https://www.plichta.com.pl/kontakt/. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – jednak jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania takiej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek dotyczący wycofania zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował, cofając zgodę. Jeżeli przetwarzamy dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

 

Przechowywanie danych

Plichta przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że ustał cel na jaki zgoda została wyrażona.

 

Udostępnianie danych innym podmiotom oraz przekazywanie danych do krajów trzecich

Za zgodą Użytkownika/Klienta, w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach np. Importerom danych marek, Bankom, Firmom Leasingowym. Poza tym możemy udostępnić dane tzw. podmiotom przetwarzającym – czyli firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zainteresowania  samochodami marki VOLVO i/lub FORD oraz przesłania nam swoich danych w celu obsługi zapytania,  dane zostaną udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za te marki, czyli odpowiednio:
VOLVO – Plichta Car Sp. z o.o. z  siedzibą: ul. Morska 314, 81-006 Gdynia
FORD – Plichta – Auto Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowotoruńska 8, 85-940 Bydgoszcz
Co do zasady nie przekazujemy danych do krajów trzecich, natomiast jeśli wykażą Państwo zainteresowanie produktami i usługami marek Skoda, Volkswagen, Audi, Seat lub Cupra, Państwa dane zostaną udostępnione naszemu partnerowi realizującemu wraz z nami proces zamówienia/zlecenia, czyli  Volkswagen Group Polska sp.z o.o., jako Współadministratorowi  danych. W takim przypadku otrzymają Państwo odpowiednią informację na temat przetwarzania Państwa danych (klauzule informacyjną)  i ewentualnego ich przekazywania do krajów trzecich (poza EOG). Takie przekazywanie może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych podjętej przez Komisję Europejską, na podstawie standardowych klauzul umownych lub  na podstawie wyrażonej zgody. Ze szczegółami polityki prywatności Volkswagen Group Polska sp. z o.o. można się zapoznać pod linkiem https://www.vw-group.pl/pl/prywatnosc Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych samodzielnie i w imieniu własnym zbierają dane osobowe od Użytkownika i np. oferują produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji, stają się wówczas odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki. W takim przypadku każdorazowo Użytkownik  powinien otrzymać od tych podmiotów odrębną informację na temat zasad przetwarzania danych.  

 

Polityka plików cookies

W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, Grupa Plichta gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto Grupa Plichta korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu). Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu . Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Grupa Plichta. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Grupa Plichta, reprezentowanej przez Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie, ul. Gdańska 13C. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Grupa Plichta informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Grupy Plichta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorerw przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

 

Google Analytics

W ramach naszych stron internetowych używana jest usługa Google Analytics, czyli usługa analizy sieci web oferowana prze Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika w celu usprawnienia analizy sposobu wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące sposobu wykorzystania strony internetowej, zasadniczo będą przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i na nich zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej uaktywniono anonimizację adresów IP, to adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google użyje tej informacji w naszym imieniu jako operatora strony internetowej w celu oceny jej wykorzystania, opracowania raportu dotyczącego aktywności na naszej witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych ze stroną internetową i z wykorzystaniem Internetu w odniesieniu do operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową użytkownika w kontekście Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec przekazaniu danych utworzonych przez plik cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki udostępnionej przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl  

 

Funkcje demograficzne usługi Google Analytics

Ta witryna internetowa wykorzystuje „funkcje demograficzne” usługi Google Analytics do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających. Te dane pochodzą z wyświetlanych przez firmę Google reklam dostosowanych do zainteresowań oraz danych o osobach odwiedzających od innych dostawców, w tym kont Google, poczty Gmail, serwisu YouTube i sieci reklamowej Google. Tych danych nie można powiązać z określoną osobą. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnej chwili, korzystając z ustawień reklam na koncie Google. Można też wycofać zgodę na zbieranie informacji o użytkowniku przez Google Analytics zgodnie z opisem w bieżącym rozdziale. Wykorzystujemy Google Analytics do analizowania sposobu wykorzystania naszej strony internetowej oraz jej bieżącego ulepszania. Możemy użyć uzyskanych statystyk do ulepszenia oferty oraz zwiększenia jej atrakcyjności dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google zaakceptowała porozumienie EU-U.S. UE-USA. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001 można znaleźć pod następującymi adresami:

 • warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/
 • przegląd informacji o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
 • oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • Google AdWords Conversion Tracking

W ramach tej strony internetowej wykorzystujemy usługę Google AdWords Conversion Tracking. Plik cookie usługi Conversion Tracking jest aktywowany w przeglądarce internetowej użytkownika przez Google AdWords po kliknięciu jednej z reklam udostępnionych przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni. Nie są one wykorzystywane do gromadzenia identyfikacyjnych danych osobowych. Gdy użytkownik odwiedzi określoną stronę w ramach niniejszej witryny, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, Google i Plichta będą wiedzieć, że użytkownik kliknął reklamę i został skierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W rezultacie pliki cookie nie mogą być śledzone przez stronę internetową klienta AdWords. Statystyki konwersji są generowane na podstawie danych zgromadzonych przez konwersyjne pliki cookie dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords są powiadamiani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogą wykorzystać do zidentyfikowania użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w programie śledzenia, może on w łatwy sposób odmówić korzystania z programu, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w osobistych ustawieniach przeglądarki internetowej. Dezaktywowanie plików cookie śledzenia konwersji jest również możliwe w dowolnym momencie przez takie ustawienie przeglądarki, aby blokowała pliki cookie z adresu „googleadservices.com”.

 

Google Tag Manager

W ramach strony internetowej używany jest Google Tag Manager jako część Google Analytics. Znaczniki (tagi) to niewielkie elementy kodu na naszej stronie internetowej wykorzystywane m.in. do mierzenia ruchu i zachowania odwiedzających, rejestrowania oddziaływania reklam internetowych i mediów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetingu oraz testowania i optymalizowania strony. Google Tag Manager to rozwiązanie pozwalające Grupie Plichta na zarządzanie znacznikami strony internetowej za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które wdraża znaczniki) jest domeną niewykorzystującą plików cookie. Aktywuje ono inne znaczniki, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywacji dokonano na poziomie domeny lub pliku cookie, zostanie ona utrzymana dla wszystkich znaczników śledzenia wprowadzonych za pomocą Google Tag Manager. Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć w Internecie pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Remarketing w Google Analytics

Nasza witryna internetowa wykorzystuje funkcje remarketingu w Google Analytics wraz z działającymi na urządzeniach funkcjami usług Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu w Google Analytics z działającymi na urządzeniach funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób dostosowane do zainteresowań i spersonalizowane wiadomości reklamowe, dopasowane do użytkownika w zależności od wcześniejszego korzystania i zachowań podczas przeglądania witryn internetowych na urządzeniu (np. telefonie komórkowym), można także wyświetlić na innych urządzeniach (np. tablecie lub komputerze). Po wyrażeniu zgody firma Google połączy w tym celu historię przeglądania w sieci oraz aplikacji z kontem Google. Umożliwi to dostarczanie tych samych spersonalizowanych reklam na każde urządzenie, na które użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google. Aby umożliwić obsługę tej funkcji, usługa Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez firmę Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi w usłudze Google Analytics w celu definiowania i tworzenia reklam kierowanych do określonych użytkowników na różnych urządzeniach. Można zrezygnować z remarketingu / kierowania reklam na różne urządzenia przez wyłączenie reklam spersonalizowanych na koncie Google, klikając poniższe łącze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Dodatkowe informacje i przepisy o ochronie danych można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl-PL Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

 1. w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez Grupę Plichta, VGP, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi;
 2. w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub na podstawie zgody Użytkownika w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach Grupy Plichta oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika  stronach do danych preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www.

 

Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy Profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, czy Instagram. Informujemy, że za prowadzenie fanpage’y  Skoda Plichta, Volkswagen Plichta, Audi Plichta, Seat Plichta i Cupra Plichta, odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest: Plichta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wejherowie (84-200), ul. Gdańska 13C. Za prowadzenie fanpage’a Ford Plichta, odpowiedzialność ponosi Plichta – Auto Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowotoruńska 8, 85-940 Bydgoszcz, natomiast administratorem danych przetwarzanych za pomocą fanpage’a Volvo Plichta jest Plichta Car Sp. z o.o. z  siedzibą: ul. Morska 314, 81-006 Gdynia W ramach tej działalności administratorzy gromadzą i przetwarzają część danych udostępnianych im przez użytkowników Facebooka.  Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka, zaznaczany także, że polityka naszych fanpage’y może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : inspektor@plichta.com.pl Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych często Użytkownicy podają nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami – chęcią zawarcia z nami umowy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o produkcie, promocji, którym Użytkownik jest / możecie być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka. Każdy Użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych

 

Zmiany w Polityce

Grupa Plichta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Grupa Plichta będzie informowała stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu plichta.com.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 1913) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2021  poz.386, z późn. zm.).

 

Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach www.plichta.com.pl, www.uzytkowe.plichta.com.pl, www.skodaplichta.pl, www.audicentrumgdansk.pl, www.audicentrumgdynia.pl, www.plichta-gdansk.seat-auto.pl, www.plichta-gdynia.seat-auto.pl, www.seat.plichta.com.pl, www.audi.plichta.com.pl oraz www.vw-group.pl nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej mogą być dostępne za dopłatą lub nie być dostępne na polskim rynku.

Poznaj Audi

Umów się na wizytę.

Formularz kontaktowy

Styl życia Audi

ALTERNATYWNE NAPĘDY

Klasyczny silnik spalinowy, czy napęd czysto elektryczny? Na to zasadnicze pytanie nowoczesnej mobilności jest trzecia odpowiedź: PHEV – Plug-in hybrid electric vehicle – albo w skrócie: hybryda typu plug-in. Ta kombinacja klasycznego silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym, który czerpie energię z litowo-jonowego akumulatora montowanego z tyłu pojazdu, umożliwia jazdę lokalnie wolną od emisji dwutlenku węgla i niskie spalanie paliwa. Poniżej przegląd aktualnych rozwiązań technicznych i modeli oferowanych przez markę Audi.

Co oznacza pojęcie „napęd hybrydowy” i czym dokładnie jest hybryda typu plug-in?

Tradycyjnie, napęd określany jest jako hybrydowy w przypadku połączenia dwóch technik napędu do poruszania jednego urządzenia lub pojazdu. Typowa cecha hybryd, w których występuje silnik spalinowy w połączeniu z silnikiem elektrycznym: napęd elektryczny może służyć albo jako jedyne źródło napędu i wtedy pojazd jeździ lokalnie nie emitując dwutlenku węgla, albo może wspierać silnik spalinowy dodatkową mocą boostingu. Napęd elektryczny służy też jako alternator dla funkcji rekuperacji, dzięki której energia kinetyczna jest zamieniana w elektryczną i magazynowana w akumulatorze litowo-jonowym. Najpopularniejszą postacią pojazdów hybrydowych stała się ostatnio hybryda typu plug-in (PHEV), której akumulator można ładować przy pomocy zewnętrznego źródła energii – albo korzystając ze stacji ładowania, albo z domowego gniazdka elektrycznego. Wzrosła też pojemność akumulatorów – czyli możliwość magazynowania energii – pojazdów hybrydowych typu plug-in. Wynika z tego oczywista zaleta dla klienta: większe zasięgi w trybie jazdy elektrycznej.

Można powiedzieć, że hybrydy typu plug-in technicznie balansują między dwoma światami napędu. Jaki przepis ma Audi na najlepsze rozwiązania na tym polu?

Technicznie, inżynierowie Audi skupili się na trzech głównych celach: możliwości jazdy na napędzie wyłącznie elektrycznym, prostym zarządzaniu ładowaniem i walorach użytkowych samochodu. Te trzy czynniki tworzą w koncernie Audi trójkąt celów dla rozwoju PHEV. W odniesieniu do celu pierwszego: jazda wyłącznie na napędzie elektrycznym jest definiowana przez działanie mocnego silnika elektrycznego, który w zależności od modelu samochodu może generować moc nawet aż 105 kW. Tym samym, w różnych sytuacjach drogowych gwarantuje szeroki zakres prędkości w trybie jazdy czysto elektrycznej. Zaawansowane technicznie zarządzanie napędem w hybrydach typu plug-in marki Audi jest podstawą, by móc długo i często jeździć w trybie wyłącznie elektrycznym. Inteligentne zarządzanie napędem koordynuje współpracę silnika elektrycznego i silnika spalinowego. Decyduje o tym, kiedy pojazd ma jechać wyłącznie w trybie elektrycznym, kiedy rekuperować czy żeglować na wolnym biegu przy wyłączonym silniku spalinowym oraz kiedy silnik spalinowy ma zostać ponownie włączony. Wykorzystanie różnorodnych informacji pochodzących z czujników pojazdu oraz danych o trasie i informacji o niej, jest niezbędne do inteligentnego zarządzania układem napędowym, dla osiągnięcia możliwości pokonywania długich odcinków w trybie jazdy elektrycznej – szczególnie w realnych warunkach – oraz dla wysokiej efektywności energetycznej. Zasięg jazdy elektrycznej modeli PHEV marki Audi wynosi maksymalnie 59 km (wg cyklu WLTP).

Drugim filarem wspomnianego trójkąta celów konstrukcyjnych dla modeli PHEV marki Audi jest zarządzanie ładowaniem. Modele PHEV marki Audi klasy średniej i wyższej można ładować z maksymalną mocą 7,4 kW, co umożliwia naładowanie akumulatora takiego samochodu w ok. 2,5 h. Taki czas ładowania jest idealny dla typowych potrzeb użytkownika modelu PHEV: umożliwia nieskomplikowane i szybkie ładowanie pojazdu np. w domu albo dodatkowo w miejscu pracy. Audi zadbało też o możliwość łatwego ładowania w podróży: usługa ładowania e-tron Charging Service gwarantuje modelom PHEV dostęp do ponad 167 tysięcy punktów ładowania w 25 europejskich krajach. Wyposażenie standardowe wszystkich modeli PHEV, obok systemu ładowania Audi Charging System Compact przy pomocy kabla z domowego gniazdka elektrycznego i z przemysłowych gniazd elektrycznych, obejmuje także tzw. kabel mode 3 z wtyczką typu 2, umożliwiający ładowanie na ogólnodostępnych stacjach ładowania.

Trzeci filar trójkąta celów to walory użytkowe. Wynikają one w naturalny sposób z dwóch pierwszych celów: możliwości częstej jazdy w trybie elektrycznym i z nieskomplikowanego zarządzania ładowaniem. W codziennym użytkowaniu hybryd plug-in marki Audi ważna jest przestronność wnętrza pojazdu, możliwości aranżacji i ich użytkowość. Inżynierowie Audi włożyli wiele wysiłku w to, by akumulatory w tylnej części modeli PHEV marki Audi montować w taki sposób, by nie zmniejszać powierzchni ładunkowej. W porównaniu z modelami konwencjonalnymi powierzchnia ta umieszczona jest nieco wyżej – tuż pod nią zamontowano bowiem płaski akumulator. W bagażniku nie znajdziemy jednak żadnego stopnia czy uskoku. Efektem tego jest płaska powierzchnia bagażowa, którą można dobrze wykorzystać i która nie powoduje ograniczeń w załadunku. Niezaprzeczalnym walorem użytkowym wszystkich tych modeli – za wyjątkiem Audi A8 TFSI e* – jest też hak holowniczy, do którego podłączyć można przyczepę o takiej samej masie jaką podłącza się do modelu spalinowego (wyjątek Audi Q5: model spalinowy: 2500 kg, PHEV: 1750 kg).

Połączenie jazdy elektrycznej, prostego ładowania i walorów użytkowych sprawia, że hybrydy plug-in są interesujące dla wielu klientów, zwłaszcza dla osób dojeżdżających codziennie do pracy. Pozwalają bowiem na zrównoważoną środowiskowo jazdę, lokalnie bez emisji dwutlenku węgla.

Jakie hybrydy plug-in Audi oferuje obecnie w palecie modeli

Obecnie portfolio hybryd plug-in marki Audi obejmuje serie modelowe A6*, A7*, A8*, Q5* i Q7*. W przypadku modeli PHEV A6*, A7*, Q5* i Q7* klienci mogą wybierać między wariantem zorientowanym na komfort, a wersją skonfigurowaną na sportowo o wysokiej mocy systemowej, ze standardowymi cechami linii S line. W przypadku modelu A8*, klient może wybrać wariant o wysokiej mocy z normalnym rozstawem osi albo wariant L z rozstawem wydłużonym.

W nadchodzących miesiącach Audi zaprezentuje kolejne modele PHEV i będzie wtedy oferować hybrydy typu plug-in w ośmiu seriach produktowych Ponadto planowane są kolejne wersje hybrydowe typu plug-in – nowego Audi A3, Q8 i kompaktowego SUV-a Audi Q3.

Jakie warianty napędu stosuje Audi?

Audi łączy turbodoładowane silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim (TFSI), z silnikiem elektrycznym, którego litowo-jonowy akumulator wbudowany jest pod podłogą bagażnika. We wszystkich modelach hybrydowych typu plug-in, silnik elektryczny systemu hybrydowego jest zintegrowany ze skrzynią biegów. Moduł hybrydowy składa się z silnika elektrycznego i sprzęgła łączącego silnik TFSI z układem napędowym. Sprzęgło znajduje się bezpośrednio przed skrzynią biegów – w modelu Q5*, A6* i A7* pracuje siedmiobiegowa, automatyczna skrzynia biegów S tronic, a w modelach Q7* i A8* – ośmiobiegowa automatyczna skrzynia tiptronic.

We wszystkich hybrydach typu plug-in marki Audi, w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności na złej nawierzchni i w kiepskich warunkach pogodowych, a także podczas sportowej jazdy, moc przenoszona jest na cztery koła. Modele sześciocylindrowe są wyposażane standardowo w stały napęd na cztery koła quattro, a modele czterocylindrowe w napęd na cztery koła quattro ultra. Moc systemowa wersji czterocylindrowych (A6*, A7*, Q5*) wynosi 270 kW (367 KM), natomiast modeli sześciocylindrowych (Q7*, A8*) – 335 kW (456 KM). Na europejskich rynkach dostępne są ponadto modele A6*, A7* i Q5* w jeszcze innym wariancie, którego moc systemowa będąca efektem współpracy silnika benzynowego 2.0 TFSI i silnika elektrycznego, wynosi 220 kW (299 KM).

Jaką technologię akumulatorów w modelach PHEV stosuje Audi?

Energia elektryczna dla silnika elektrycznego pochodzi z systemu akumulatorów złożonego z chłodzonych cieczą ogniw litowo-jonowych, montowanego pod podłogą bagażnika. We wszystkich modelach klasy średniej i wyższej, akumulator o napięciu 385 Volt magazynuje 14,1 kWh, a w modelu Q7* 17,3 kWh. W modelach A6*, A7* i A8* akumulator składa się ze 104 ogniw typu pouch, które są połączone w osiem modułów. W Audi Q5* akumulator litowo-jonowy zbudowany jest z ogniw pryzmatycznych. Obieg chłodzenia akumulatora jest zintegrowany z obiegiem chłodzącym silnik elektryczny i wysokiej mocy układ elektroniczny. Układ ten przetwarza prąd stały, czerpany z akumulatora wysokiego napięcia, w przemienny prąd trójfazowy zasilający silnik elektryczny. W trybie rekuperacji następuje odwrócenie tego procesu.

Jak długo trwa ładowanie modeli PHEV?

Pełne ładowanie stosowanego w większości modeli akumulatora o mocy 14,1 kWh ze źródła przemiennego prądu trójfazowego pod napięciem 400 V o mocy 7,4 kW trwa ok. 2,5 h, a z gniazdka elektrycznego w gospodarstwie domowym pod napięciem 230 V – ok. 6,5 h.

Sterowanie napędem: jak kierowca przełącza dostępne tryby jazdy

System zarządzania napędem hybrydowym w modelach typu plug-in został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajność i komforcie klienta. System automatycznie wybiera optymalną strategię napędu. Kierowca ma do wyboru trzy tryby napędu: obok trybu hybrydowego „Auto”, będącego standardem przy aktywnym prowadzeniu do celu, kierowca może jeszcze wybierać między trybem „EV”, a „Hold”. W trybie EV, dopóki kierowca nie przekroczy wyczuwalnego punktu podczas wciskania pedału przyspieszenia, pojazd jest napędzany wyłącznie elektrycznie. Tryb EV jest ustawieniem domyślnym przy każdym ruszaniu pojazdem. W trybie „Hold” system zarządzania układem napędowym tak nim steruje, by utrzymać istniejący stan naładowania akumulatora, na przykład w celu umożliwienia w pełni elektrycznej jazdy na obszarach miejskich lub jazdy częściowo elektrycznej podczas dłuższej podróży.

Ponadto kierowca przy pomocy dobrze mu znanego przycisku systemu wyboru dynamiki jazdy Audi drive select, może przełączać między trybami jazdy „comfort”, „efficiency”, „auto” lub „dynamic” i tym samym wpływać na sposób pracy napędu, zawieszenia i układu kierowniczego. Podczas przyspieszania, w zależności od ustawienia, zmieniają się wartości progowe, przy których oba systemy napędowe współpracują ze sobą lub silnik elektryczny zapewnia zwiększenie mocy, tzw. boosting, a tym samym maksymalny moment obrotowy. W trybie „dynamic” silnik elektryczny w ogromnym stopniu wspomaga silnik spalinowy swoim potencjałem boostingu, zapewniając maksymalną dynamikę jazdy.

Jak funkcjonuje zarządzanie napędem modeli PHEV marki Audi

Mniej znaczy więcej. W przypadku długich odcinków jazdy wyłącznie w trybie jazdy elektrycznej, Audi w modelach PHEV polega na współdziałaniu odpowiedniego rozmiaru akumulatora i zaawansowanego zarządzania układem napędowym, co dzięki wysokiej sprawności i zdolności rekuperacji eliminuje potrzebę stosowania większych akumulatorów. Technologiczne serca modeli PHEV to Predyktywny asystent wydajności (PEA) i Predyktywna strategia napędu (PBS). Celem obu systemów jest możliwie efektywne wykorzystanie energii elektrycznej zmagazynowanej w akumulatorze litowo-jonowym, poprzez predyktywne zarządzanie napędem i rekuperacją i odprowadzanie możliwie dużej ilości odzyskiwanej energii kinetycznej do akumulatora.

Predyktywny asystent wydajności – znany z modeli konwencjonalnych – reguluje pracę napędu i rekuperacji w sposób dopasowany do danej sytuacji w reakcji na bezpośrednie i istotne parametry poszczególnych, predyktywnie rozpoznanych danych dotyczących danego odcinka drogi. Należą do nich znajdujące się przed nami tablice z nazwami miejscowości, skrzyżowania, ronda, topografia z zakrętami, wzniesieniami i spadkami terenu, znane ograniczenia prędkości, a także jadące przed nami pojazdy rozpoznane przez czujniki radarowe naszego Audi. Asystent informuje kierowcę wyświetlając odpowiednie informacje i przy pomocy haptycznego impulsu w pedale przyspieszenia przypomina o zdjęciu nogi z gazu.

Predyktywna strategia napędu reguluje pracę napędu i rekuperacji na całej planowanej trasie. PBS analizuje dane z nawigacji, informacje z Predyktywnego Asystenta Wydajności i z czujników pojazdu. Na podstawie tej analizy przygotowuje wstępny plan dla całej trasy oraz szczegółowy plan na kolejne kilometry. Kierowca otrzymuje informację, kiedy nadejdzie czas, by przyspieszyć lub zdjąć nogę z gazu. W tym samym czasie uruchamiana jest predyktywna rekuperacja. Planowanie trasy ma na celu maksymalizację czasu i odcinków jazdy na napędzie wyłącznie elektrycznym w obszarach miejskich, tak by dotrzeć do celu z prawie pustym akumulatorem. Należy wykorzystać jak najwięcej energii elektrycznej z akumulatora i doładować go już po dotarciu na miejsce.

Czym jest aktywny pedał przyspieszenia?

Dając haptyczną reakcję zwrotną aktywny pedał przyspieszenia, wspiera kierowcę w zachowaniu możliwie wydajnego stylu jazdy. Układ ten ma podczas wciskania pedału przyspieszenia zasygnalizować kierowcy moment, że od teraz auto przestaje jechać w trybie czysto elektrycznym. Ponadto, bazując na informacjach Predyktywnego Asystenta Wydajności, sygnalizuje kierowcy, kiedy ten ma zdjąć nogę z gazu, by wejść w tryb żeglowania lub rekuperacji.

Jak funkcjonuje rekuperacja?

Jeśli chodzi o rekuperację, układ napędowy PHEV przypomina układ nowego, w pełni elektrycznego Audi e-tron. Jest on zaprojektowany z myślą o wysokiej sprawności i maksymalnej wydajności rekuperacji. Podczas hamowania, modele Audi PHEV odzyskują do 80 kW. Silnik elektryczny radzi sobie ze wszystkimi niewielkimi opóźnieniami – innymi słowy, z większością sytuacji hamowania w codziennym użytkowaniu pojazdu. W innych przypadkach hamowanie następuje w wyniku połączenia mocy hamowania silnika elektrycznego i konwencjonalnych hamulców hydraulicznych, które funkcjonują samodzielnie tylko powyżej poziomu 0,4 g. Kompleksowe ustawienie systemów pojazdu pozwala na prawie niezauważalne przejście pomiędzy hamowaniem hamulcem generatorowym silnika elektrycznego, a konwencjonalnymi hamulcami (zjawisko tzw. „blendingu”). Punkt nacisku na pedał hamulca jest przy tym ściśle określony i niezmienny.

Czym jest boosting?

Strategia napędu została zaprojektowana tak, by zapewnić kierowcom bardzo zróżnicowane wrażenia z jazdy: z jednej strony charakteryzuje się maksymalną wydajnością i wysokim udziałem jazdy elektrycznej, a z drugiej strony – bardzo sportową jazdą dzięki boostingowi. Podczas boostingu silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy, a poziom wspomagania zależy od wybranego programu jazdy. W zależności od modelu i konfiguracji silnika, boosting daje 500 Nm (Q5*, A7*) lub 700 Nm (Q7*, A8*) – do 200 Nm więcej niż jest w stanie rozwinąć konwencjonalny silnik TFSI.

W trybie „S“ automatycznej skrzyni biegów, który jest domyślny w trybie „dynamic“ systemu wyboru dynamiki jazdy Audi drive select, silnik elektryczny jest cały czas aktywny i rekuperuje podczas hamowania. W przypadku innych ustawień, gdy włączony jest asystent wydajności, rekuperacja jest stosowana tylko wtedy, gdy ma większy sens energetyczny niż tryb żeglowania. Rekuperacja jest możliwa przy hamowaniu do ok. 0,1 g i pozwala odzyskać i zmagazynować w akumulatorze litowo-jonowym maksymalnie 25 kW mocy.

Jaką rolę odgrywa zarządzanie temperaturą?

Kompleksowy system zarządzania temperaturą ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia dużego zasięgu podczas jazdy wyłącznie elektrycznej i dla szybkiego ogrzania wnętrza pojazdu. Obieg wysokotemperaturowy chłodzi silnik TFSI, jego podzespoły i skrzynię biegów, natomiast obieg niskotemperaturowy chłodzi akumulator, ładowarkę, silnik elektryczny i układy elektroniczne. Pompa ciepła zintegrowana z systemem zarządzania temperaturą wytwarza do 3 kW ciepła z jednego kW energii elektrycznej. Jest ona połączona z obiegiem chłodzącym układu klimatyzacji i do ogrzewania wnętrza samochodu wykorzystuje ciepło odpadowe podzespołów wysokiego napięcia.

Jakie możliwości daje modelom PHEV aplikacja myAudi?

Aplikacja myAudi jest praktycznym narzędziem do obsługi samochodu. Dzięki niej uruchamiać można usługi Audi connect. Korzystając z aplikacji, klient może wykonywać zdalne zapytania o stan baterii i zasięg, rozpoczynać proces ładowania, programować czas ładowania oraz uzyskać dostęp do statystyk ładowania i zużycia energii. Jeszcze przed rozpoczęciem jazdy, klienci za pomocą aplikacji włączyć mogą funkcję wstępnej klimatyzacji pojazdu.

Elektryczne na część etatu, ale dające pełnoetatowe korzyści: dlaczego hybrydy typu plug-in są lepsze od panującej o nich opinii

Hybrydy typu plug-in są nieustannie krytykowane: zbyt skomplikowane, zbyt ciężkie i niewystarczająco zrównoważone środowiskowo. Pytań na ich temat jest wiele – my dajemy proste odpowiedzi.

Czy pojazdy PHEV to tylko technologia przejściowa, dopóki samochody elektryczne nie będą tańsze albo nie będą oferowały zasięgu odpowiedniego do codziennego użytku?

Hybrydy typu plug-in nie są technologią przejściową, lecz użytecznym uzupełnieniem gamy modelowej marki Audi, a także stanowią rozsądny wkład w zrównoważoną środowiskowo mobilność. Zachowania klienta dotyczące korzystania z samochodu są zróżnicowane: Dla wielu osób dojeżdżających do pracy, modele PHEV mogą być idealnym rozwiązaniem dla lokalnej, bezemisyjnej jazdy, ponieważ wiele codziennych tras może być pokonywanych w trybie całkowicie elektrycznym, a więc z zerową emisją lokalną. Dzięki punktom ładowania zlokalizowanym w domu lub w pracy, klienci mogą pokonywać wiele codziennych tras wyłącznie w trybie napędu elektrycznego. Ponadto modele PHEV, dzięki ich połączeniu i współpracy z silnikami benzynowymi, nadają się do odbywania długich podróży. Ze względu na ewolucyjny wzrost pojemności akumulatorów i rozwój techniczny zarządzania napędem, w ostatnich latach zasięg elektryczny wyraźnie się zwiększył.

Czy oferują Państwo tak wiele modeli PHEV tylko z powodu ulg podatkowych i subwencji, z których obecnie mogą korzystać klienci?

Ulgi podatkowe mogą stanowić zachętę do kupna, ale często nie są decydującą kwestią. Zwłaszcza klienci prywatni opowiadają się świadomie za równowagą środowiskową i decydują się na model PHEV, ponieważ chcą jeździć lokalnie nie emitując dwutlenku węgla. Mają też odpowiednie możliwości ładowania pojazdu. Hybrydy typu plug-in są doskonałym rozwiązaniem jako samochód służbowy wtedy, gdy profil użytkownika – np. pracownika pracującego zawsze w siedzibie firmy – zakłada raczej krótkie, dokładnie określone trasy dojazdów czy też trasy w mieście, np. trasy codziennych dojazdów z firmy do klienta. Jednak nowoczesne modele z silnikiem wysokoprężnym są zdecydowanie pierwszym wyborem w przypadku bardzo wysokich rocznych przebiegów.

Czy akumulator nie powinien być większy, a za to silnik spalinowy mniejszy?

Projektując koncepcję układów napędowych PHEV, Audi polega na „odpowiednim doborze – right sizingu” i inteligentnym sterowaniu układem napędowym, wykorzystującym – w zależności od typu i wielkości pojazdu – cztero lub sześciocylindrowy silnik TFSI. W połączeniu z mocnym silnikiem elektrycznym i efektywnym zarządzaniem napędem oraz rekuperacją, można w ten sposób osiągnąć niski poziom zużycia paliwa. Zasięg elektryczny od 40 do 50 kilometrów stanowi tu doskonały kompromis. W przypadku zastosowania silnika spalinowego w większych i cięższych modelach, takich jak A8* lub Q7*, odpowiednia wydaje się tu być jednostka V6, która pozwala na utrzymanie niskiego spalania w rzeczywistych, codziennych warunkach eksploatacji. W modelach Q5*, A6* i A7* bardziej odpowiedni jest silnik czterocylindrowy.

Czy w rzeczywistości pojazdy PHEV nie zużywają więcej benzyny niż pojazdy napędzane wyłącznie silnikiem spalinowym?

Zużycie może się znacznie różnić, w zależności od profilu użytkownika. Ma to miejsce również w przypadku modeli PHEV. Modele PHEV są przeznaczone do użytku przez osoby dojeżdżające do pracy. Dzięki koncepcji układu napędowego, ich zalety są najlepiej widoczne na krótkich dystansach, na trasach dojazdowych i w obszarach miejskich. Modele PHEV Audi, dzięki zaawansowanemu zarządzaniu układem napędowym, są zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności. W celu maksymalizacji wydajności, system zarządzania układem napędowym przetwarza takie informacje jak profil trasy, dane z czujników i charakterystyki tras. Ponadto, modele PHEV, szczególnie w jeździe miejskiej, mogą pracować w trybie całkowicie elektrycznym i w ten sposób osiągać znaczne korzyści w zakresie wydajności. Pomaga w tym rekuperacja oraz programy wydajnościowe PEA i POS.

Czy rzeczywiste wartości zużycia nie są o wiele wyższe niż wartości uzyskiwane w testach WLTP?

Procedura WLTP ma dostarczać bardziej zbliżonych do rzeczywistych wartości zużycia niż dotychczasowy cykl pomiarów NEDC. W ramach procedury pomiarowej WLTP pojazd PHEV musi kilkakrotnie odbyć jazdę. Jazdę zaczyna się z pełnym akumulatorem, cykl jest tak długo powtarzany, aż rozładuje się akumulator. W ostatnim cyklu samochód jedzie z rozładowanym akumulatorem, a tym samym korzystając tylko z energii pozyskiwanej z silnika spalinowego i z rekuperacji. Taki wielostopniowy pomiar, oprócz wskazania poziomu zużycia paliwa i emisji CO2, pozwala także dokładniej określić zasięg jazdy elektrycznej i zasięg łączny. Na koniec, ustalając stosunek zasięgu jazdy elektrycznej do zasięgu łącznego, obliczana jest ilość emitowanego CO2. Audi stosuje w modelach PHEV złożoną strategię napędu, która właśnie w rzeczywistym trybie jazdy umożliwia odbywanie dłuższych podróży na napędzie elektrycznym i wysoką wydajność energetyczną.

Samochody typu PHEV nie posiadają walorów użytkowych

Opracowując swoje modele PHEV, Audi przywiązuje dużą wagę do projektowania przestrzeni i dostosowywania jej do konkretnych potrzeb. Pojemność bagażnika modeli PHEV jest nieco mniejsza niż modeli konwencjonalnych – Audi A6 Avant TFSI ma teraz 405 litrów pojemności bagażnika, a spalinowy Avant 565 litrów. Jednak w tym ostatnim przypadku, w obliczeniach uwzględniona jest przestrzeń pod podłogą bagażnika, która w modelu PHEV jest naturalnie zajmowana przez akumulator litowo-jonowy. Dla Audi, praktyczna użyteczność modeli PHEV jest niezwykle ważna. Dlatego też akumulator został zintegrowany z bagażnikiem w taki sposób, aby uzyskać płaską, bezstopniową podłogę bagażnika, która umożliwia łatwe przechowywanie nawet nieporęcznych przedmiotów. Oparcia foteli w drugim rzędzie są nadal składane. Ponadto, dla wszystkich modeli PHEV (z wyjątkiem A8*) dostępny jest hak holowniczy, co jest ważnym dodatkiem szczególnie w przypadku wersji SUV i Avant. Udźwig holowniczy modeli PHEV jest identyczny jak modeli konwencjonalnych (z wyjątkiem Audi Q5: konwencjonalny 2500 kg, PHEV: 1750 kg). Ponadto, modele PHEV Audi wykorzystują różne technologie zwiększające efektywność, takie jak pompa ciepła i haptyczny pedał przyspieszenia.

E-Mobilność

Kilka samochodów elektrycznych ładuje się jednocześnie, a na ulicach robi się ciemno – to jedna z mrocznych wizji przyszłości, którą malują sceptycy mobilności elektrycznej. W ramach zakrojonego na niewielką skalę testu, Audi znalazło jasną odpowiedź na ten problem: inteligentne i zoptymalizowane pod kątem możliwości sieci ładowanie odciąża system energetyczny i może przyczynić się do dalszego zwiększenia akceptacji dla mobilności elektrycznej. Audi e-tron i jego system ładowania connect są już na tę okoliczność przygotowane i gotowe do podłączenia.

Wiele samochodów elektrycznych ładujących się jednocześnie, z dużą mocą, wszystkie przy jednej ulicy zasilanej z transformatora lokalnej sieci energetycznej: tak wygląda projekt badawczy, w ramach którego Audi wraz z GISA i innymi partnerami testowało symulowany scenariusz przeciążenia lokalnej sieci energetycznej.

Proces, nazwany na potrzeby tej symulacji ładowaniem zoptymalizowanym pod kątem wydolności sieci energetycznej, poprzez inteligentne zarządzanie procedurami ładowania ma na celu zapobieganie przeciążeniu sieci, a tym samym wyeliminowanie pojawienia się tzw. „blackout’u”. Dynamiczne zarządzanie procesem ładowania odbywa się poprzez sprecyzowaną komunikację pomiędzy samochodem elektrycznym a operatorem sieci. W praktyce oznacza to opóźnione ładowanie, z uwzględnieniem pożądanego czasu wyjazdu i rzeczywistego obciążenia sieci energetycznej. Pod koniec dnia test pokazuje sytuację korzystną dla obu stron: samochód elektryczny wyposażony w dynamiczną regulację ładowania wykorzystuje czas przestoju do pełnego naładowania baterii, odciążając jednocześnie sieć energetyczną i nie ograniczając przy tym potrzeb klientów w zakresie mobilności. Klienci zyskali taką możliwość dzięki nowym modułom w domowej sieci energetycznej, dzięki którym dom, samochód elektryczny i sieć energetyczna „mówią tym samym językiem”

Cyfrowe połączenie: SMGW

Elementem centralnym systemu jest tzw. Smartmeter Gateway (SMGW) – urządzenie, które już dziś jest obowiązkowe, jeśli zużycie energii w gospodarstwie domowym przekracza 6000 kWh rocznie (informacja dotycząca rynku niemieckiego). SMGW nawiązuje bezpieczne połączenie (certyfikowany backend IT) umożliwiające przesył danych pomiędzy domem a operatorem sieci. Wszystkie niezbędne informacje i sygnały sterujące są przekazywane w sposób ukierunkowany – albo do domowego systemu zarządzania energią (HEMS), albo bezpośrednio do systemu ładowania, który Audi oferuje jako opcję.

Dzięki temu moc ładowania Audi e-tron lub Audi e-tron Sportback może być zmniejszona w zależności od potrzeb – standardowo do 11 kW, a na życzenie do 22 kW. Oba modele są wyposażone w niezbędne do tego oprogramowanie, a Audi zamierza zapewnić tę możliwość również swoim przyszłym modelom elektrycznym.

Perspektywa: indywidualne dla każdego samochodu zarządzanie ładowaniem

W perspektywie średnioterminowej, nowe rozwiązanie techniczne pozwoli na kontrolowanie mocy, czasu i przebiegu ładowania dla każdego samochodu indywidualnie. Ponadto mogą pojawić się pewne atrakcyjne, związane z nim perspektywy: Klient, który ma możliwość naładowania swojego Audi e-tron w pracy, może np. zaakceptować pewne ograniczenia związane z ładowaniem w domu. W zamian otrzymywałby np. prąd od swojego dostawcy po obniżonej cenie.

Inteligentne ładowanie samochodów elektrycznych jest ważnym elementem zrównoważonego zarządzania energetyką przyszłości. Możliwe jest również – pod warunkiem wykorzystania ich potencjału – wykorzystanie samochodów elektrycznych jako elastycznych urządzeń do magazynowania energii elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej – zasobów o bardzo niestałej dostępności. AUDI AG wyznaczyło sobie ambitne cele na drodze do mobilności bezemisyjnej: koncern pracuje nad tym, by do 2050 roku flota pojazdów Audi była neutralna pod względem emisji CO2. By to osiągnąć, Audi prowadzi szeroko zakrojoną ofensywę elektryfikacji, która zakłada wprowadzenie do 2025 r. około 20 modeli w pełni elektrycznych.

Wspólnota: poszczególne elementy sieci energetycznej mówią „jednym językiem”

Standardy techniczne i protokoły komunikacyjne niezbędne do ładowania zoptymalizowanego pod względem możliwości sieci zostały już opracowane. Główną wytyczną jest nowy przepis aplikacyjny DKE AR-E 2829-6, który opisuje wymianę informacji między domowym przyłączem a siecią energetyczną. Jako protokół komunikacyjny służy tu model danych EEBUS. Został on opracowany przez inicjatywę EEBUS e.V., w którą zaangażowane jest również Audi. Ma on na celu połączenie poszczególnych elementów europejskiej sieci energetycznej w oparciu o wspólny język.

Projekt badawczy: Audi i czwórka silnych partnerów

Przy projekcie pilotażowym prowadzonym w Chemnitz, Audi współpracowało z wysoko wyspecjalizowanymi partnerami i wniosło swoje bogate doświadczenie w zakresie elektrycznej mobilności i infrastruktury ładowania. Inicjatorem projektu i administratorem SMGW był dostawca usług IT GISA GmbH. Oprogramowanie dla backendu zostało dostarczone przez Robotron Datenbank-Software GmbH. Firma KEO GmbH opracowała oprogramowanie dla interfejsu komunikacyjnego SMGW. Natomiast sprzęt dla inteligentnego systemu pomiarowego dostarczyła firma EMH metering GmbH & Co KG.

JAZDA AUTONOMICZNA

Audi z pełną mocą kontynuuje prace prowadzące do wdrożenia w pełni autonomicznej jazdy. Na najważniejszym światowym sympozjum poświęconym sztucznej inteligencji (AI) – NIPS w Long Beach w Kalifornii, koncern z Ingolstadt prezentuje innowacyjny, wstępny i rozwojowy projekt z tej dziedziny. Dotyczy on wykorzystywania kamery posługującej się AI do generowania bardzo precyzyjnych, trójwymiarowych obrazów otoczenia pojazdu. Audi jest jednym ze sponsorów tego odbywającego się w dniach od 4 do 9 grudnia wydarzenia.

Nowe Audi A8 jest pierwszym na świecie samochodem, w którym wdrożono elementy jazdy automatycznej na poziomie 3 (wg. klasyfikacji SAE). Asystent jazdy w korkach Audi AI przejmuje zadanie prowadzenia pojazdu w spowolnionym ruchu, gdy prędkość pojazdu nie przekracza 60 km/h. Funkcja ta zostaje włączona wtedy, gdy kierowca sobie tego wyraźnie życzy, a prawo miejscowe zezwala na wykorzystywanie tego systemu. By jednak automatyczna jazda mogła zafunkcjonować prawidłowo, przez cały czas podróży niezbędny jest na tyle precyzyjny, na ile to możliwe, wygenerowany obraz najbliższego otoczenia pojazdu. Kluczową w tym procesie techniką jest właśnie AI – sztuczna inteligencja.

Podczas konferencji i warsztatów poświęconych systemom neuronowym (Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems – NIPS), zespół projektowy firmy Audi Electronics Venture (AEV), spółki-córki Audi AG, prezentuje tzw. mono kamerę wykorzystującą sztuczną inteligencję AI do generowania bardzo precyzyjnych, trójwymiarowych obrazów otoczenia pojazdu. Technika ta umożliwia uchwycenie i wytworzenie takich obrazów z wysoką dokładnością.

Zasada działania systemu: konwencjonalna kamera montowana w przodzie pojazdu pełni tu rolę czujnika. Rejestruje wygląd otoczenia z przodu samochodu, obejmując przestrzeń o szerokości ok. 120 stopni i dostarczając 15 obrazów o rozdzielczości 1,3 megapikseli na sekundę. Obrazy te są następnie przetwarzane w sieć neuronową. Następuje tu segmentacja semantyczna, gdzie każdy piksel przyporządkowywany jest do jednej z trzynastu klas obiektów. Umożliwia to systemowi identyfikację i rozróżnienie obiektów napotykanych na drodze: innych samochodów, ciężarówek, budynków, ludzi, oznaczeń na jezdni i znaków drogowych.

System wykorzystuje sieci neuronowe również do tworzenia informacji o odległości od innych obiektów. Wizualizacja tego następuje z wykorzystaniem tzw. linii ISO – wirtualnych granic definiujących stałą odległość. Kombinacja semantycznej segmentacji i szacowania głębi i odległości, pozwala na wytworzenie precyzyjnych, trójwymiarowych modeli aktualnego otoczenia.

Wcześniej, inżynierowie Audi „przeszkolili” sieć neuronową wykorzystując metodę tzw. uczenia bez nadzoru. Uczenie bez nadzoru, w przeciwieństwie do tzw. uczenia nadzorowanego, jest metodą uczenia się na podstawie obserwacji okoliczności i scenariuszy, które nie wymagają posortowanych i sklasyfikowanych wcześniej danych. Sieć neuronowa została w tym wypadku zasilona szeregiem filmów przedstawiających różne sytuacje drogowe, nagranych przy użyciu kamery stereo. W wyniku tego, nauczyła się samodzielnie rozumieć reguły, których używa później do generowania trójwymiarowych informacji, powstających z przetworzenia obrazów pozyskiwanych z mono kamery. Projekt AEV ma ogromny potencjał interpretowania różnych sytuacji drogowych.

Na stoisku Audi na tegorocznej konwencji NIPS, obok AEV, również dwa inne podmioty wchodzące w skład Grupy Volkswagen prezentują swe projekty z dziedziny AI. Dział Badań Fundamentalnych AI, wchodzący w skład Data:Lab, specjalnej grupy IT koncernu, skupia się na technikach uczenia bez nadzoru i na zoptymalizowanej kontroli przez wnioskowanie wariacyjne, czyli przez wydajną metodę prezentacji rozkładu prawdopodobieństwa.

Wreszcie zespół Audi z Electronics Research Laboratory of Belmont w Kalifornii pokazuje bazujące w 100% na zasadach AI rozwiązanie służące do parkowania na wyznaczonych miejscach parkingowych i do jazdy po autostradzie. W przedstawionym tu projekcie procesu, prowadzenie samochodu powierzono w całości sieciom neuronowym. Sztuczna inteligencja AI uczy się samodzielnie generować modele otoczenia na podstawie danych pozyskiwanych z kamery oraz również samodzielnie prowadzić auto. Takie podejście nie wymaga dokładnie sprecyzowanej lokalizacji i dokładnych map.

Opracowując systemy jazdy automatycznej i autonomicznej, Audi czerpie z doświadczeń wielu firm specjalizujących się w pracach nad sztuczną inteligencją. Najważniejsze z nich zlokalizowane są w Dolinie Krzemowej, w Europie i w Izraelu.

Audi było pierwszym producentem samochodów, który w roku 2016 wziął udział w NIPS pokazując własną ekspozycję. W tym roku, cztery pierścienie pojawiły się na kongresie jako jeden ze sponsorów, stawiając sobie za cel dalszą rozbudowę swej sieci współpracy w Kalifornii. Koncern oferuje tu również możliwości zatrudnienia w Audi dla specjalistów z dziedziny AI.

OŚWIETLENIE

Reflektory diodowe

Reflektory diodowe charakteryzują się nie tylko wysoką wydajnością, ale oferują też bezpieczeństwo i komfort. Dzięki temperaturze barwowej 5,5 tys. kelwinów, ich światło podobne jest do światła dziennego i prawie nie męczy oczu kierowcy – przede wszystkim w ciemnościach i przy złych warunkach atmosferycznych. Reflektory diodowe dają też szersze w porównaniu do reflektorów ksenonowych pole widzenia. Podczas jazdy we mgle i w deszczu, mniej oślepiają kierowców jadących z przeciwka. Diody nie wymagają konserwacji, a ich żywotność jest równa żywotności pojazdu. Innowacyjna stylistyka świateł do jazdy w dzień i w nocy nadaje linii samochodu niecodziennego wyglądu.

Reflektory diodowe są projektowane osobno dla każdego z modeli Audi. Dla przykładu, w Audi A5 za wszystkie funkcje oświetlenia odpowiada 26 diod na reflektor. 14 z nich obsługuje światła mijania i światła drogowe. Uzupełnia je moduł świateł do jazdy przy każdej pogodzie i do doświetlania zakrętów. Pasmo diod przy górnej krawędzi reflektora odpowiada za światła do jazdy w dzień, światła pozycyjne i kierunkowskazy. Na skrzyżowaniach, drogach bocznych, autostradach i w razie złej pogody, można skorzystać ze specjalnych funkcji doświetlania. Współpraca z nawigacją powiększa jeszcze zakres ich możliwości.

Reflektory diodowe Matrix

Sygnatura świetlna reflektorów diodowych Matrix tworzy obraz charakterystycznej i skoncentrowanej twarzy o dwóch parach oczu, gdzie światła mijania i światła drogowe wyglądają jak podwójne oko. Wszystkie funkcje świetlne realizowane są w technice diodowej. Źródłem światła drogowego, na przykład w Audi A5, jest 18 diod działających z wykorzystaniem dwóch soczewek. Ich sterownik, na podstawie informacji przekazywanych przez kamerę w lusterku wstecznym, włącza i wyłącza diody w zależności od potrzeb lub reguluje intensywność ich świecenia w 64 stopniach. W ten sposób, reflektory diodowe Matrix mogą rozdzielać światło na kilka milionów wariantów. W każdej sytuacji dają one światło oświetlające drogę prawie tak jak światło dzienne i zapewniające optymalny rozkład strumienia światła, nie oślepiając przy tym innych uczestników ruchu drogowego. By również kierowca Audi A5 Sportback nie był sam oślepiany przez światło odbijające się od znaków drogowych, są one doświetlane z odpowiednio mniejszą mocą.

Światło doświetlania zakrętów generowane przez reflektory diodowe Matrix, powstaje na zasadzie przesuwania głównego punktu oświetlenia. Jeżeli samochód wyposażony jest w opcjonalną nawigację MMI Navigation, pozyskiwane odpowiednio wcześniej dane z nawigacji powodują włączenie tego światła jeszcze przed skrętem kierownicy. W kierunkowskazach ze zdynamizowanym sposobem sygnalizowania, sekwencyjnie włączane diody generują sygnał świetlny przebiegający zawsze od środka do zewnątrz, w kierunku skręcania, stanowiąc dla innych uczestników ruchu jasny, zrozumiały intuicyjnie sygnał o zamierzonym kierunku jazdy.

Reflektory ksenonowe

Reflektory ksenonowe, to lampy emitujące światło powstające na skutek wyładowania elektrycznego w chmurze gazowej. Dwie wolframowe elektrody znajdujące się w bańce z grubego, kwarcowego szkła tworzą tzw. palnik. Pomiędzy nimi, w atmosferze gazowej, pod wpływem napięcia elektrycznego powstaje łuk świetlny, czyli zjawisko, w którym gaz szlachetny wypełniający bańkę wytwarza ciśnienie do 100 barów. Sam ksenon (gaz) świeci raczej na fioletowo, ale sole metali, które go uzupełniają w bańce, obniżają temperaturę barwową do 4200 kelwinów.

Reflektory ksenonowe zapewniają o wiele jaśniejsze światło i lepsze oświetlenie drogi niż lampy halogenowe z żarówką. Dodatkowo zużycie energii, z uwzględnieniem zapotrzebowania statecznika, jest o ok. 20 procent niższe, a żywotność reflektorów znaczenie dłuższa. Audi, w większości modeli jako wyposażenie opcjonalne lub seryjne oferuje tzw. reflektory ksenonowe plus. W tej technice jeden palnik ksenonowy wytwarza zarówno światła mijania, jak i drogowe, a ich zmiana następuje dzięki otwieraniu lub zamykaniu przesłony.

Światła laserowe Audi

Światła laserowe Audi, dostępne w wybranych, topowych modelach Audi, podwajają zasięg świateł drogowych. W każdym reflektorze, mały moduł laserowy generuje snop światła, który wiązką oświetla przestrzeń na długości kilkuset metrów. Monochromatyczne i koherentne niebieskie światło laserowe, ma długość fali 450 nanometrów. Fosforowy konwerter przemienia je w białe światło drogowe o temperaturze barwowej 5500 kelwinów – idealne dla ludzkiego oka, pozwalające kierowcy lepiej rozpoznawać kontrasty i mniej męczące wzrok. Dzięki temu, światła laserowe, włączające się przy prędkości powyżej 70 km/h, dają kierowcy korzyść w postaci lepszej widoczności i większego bezpieczeństwa. Gdy kamera na przedniej szybie rozpozna w swym zasięgu inne pojazdy, wiązka laserowa automatycznie dostosowuje się do aktualnej sytuacji.

Diodowe światła tylne OLED

Tylne światła wykonane w technice diod organicznych OLED (OLED: organic light emitting diode), oferowane są opcjonalnie dla modeli TT RS i A8 (D5). W każdej jednostce znajdują się dwie elektrody – z których przynajmniej jedna jest przezroczysta – złożone z kilku bardzo cienkich warstw organicznego półprzewodnika. Stały prąd pod niskim napięciem od trzech do czterech woltów sprawia, że warstwy te, dwieście razy cieńsze od ludzkiego włosa, świecą.

W przeciwieństwie do źródeł światła punktowego, takich jak klasyczne diody LED, diody OLED świecą całą swą powierzchnią: ich światło osiąga niespotykany dotąd stopień homogeniczności, a ich jasność można regulować bezstopniowo. Światło to nie rzuca mocnego cienia i nie wymaga stosowania reflektorów, światłowodów i tym podobnych elementów optycznych. Dzięki temu, jednostki OLED są wydajne, lekkie i doskonale homogeniczne.

W modelu A8 (D5), każda jednostka OLED jest podzielona na kilka segmentów, które mogą świecić z różną jasnością – zewnętrzne segmenty generują tylne światła pozycyjne, a powierzchnie wewnętrzne – światło stop. Poszczególne powierzchnie są od siebie precyzyjnie oddzielone. Podział diod OLED na małe, indywidualnie sterowane, rozmieszczone przestrzennie segmenty, daje możliwość wytworzenia zupełnie nowych scenariuszy świetlnych.

(HD) reflektory diodowe Matrix LED

Reflektory diodowe Matrix LED wytwarzają światło drogowe przy pomocy niewielkich diod emitujących światło, połączonych w zależności od modelu we wspólnym reflektorze lub we wspólnej soczewce. Dzięki swej inteligentnej funkcji dostosowania, doskonale oświetlają drogę bez oślepiania innych uczestników ruchu drogowego.

Gdy włącznik świateł w samochodzie ustawiony jest w pozycji Auto i włączone są światła drogowe, system załącza te światła poza terenem zabudowanym, przy założeniu, że pojazd porusza się z prędkością minimum 30 km/h. Gdy tylko kamera umieszczona na przedniej szybie wykryje inne pojazdy lub znak początku terenu zabudowanego, sterownik włącza poszczególne diody świetlne na 64 sposoby, tworząc kilka milionów możliwych wzorów oświetlenia. Światła Matrix LED „omijają” inne samochody, oświetlając przy tym w pełni strefy między nimi i do nich przylegające.

Diody w reflektorach Matrix LED pełnią również funkcję świateł doświetlania zakrętów, przesuwając ogniskową wiązki światła wzdłuż zakrętu. Dziej się to na krótko przed skrętem kół, w oparciu o dane predyktywne dostarczane przez system nawigacji MMI navigation plus.

W nowym Audi A8 (D5), Audi zastosowało kolejny stopień rozwoju tej techniki – diodowe światła drogowe wysokiej rozdzielczości HD Matrix LED. W każdym z reflektorów znajdują się tu 32 małe, indywidualnie sterowane diody świetlne ustawione w dwóch rzędach. Dzięki takiej nowej konfiguracji i dzięki również zmiennym światłom mijania, reflektory HD Matrix LED oświetlają drogę wyjątkowo dynamicznie i precyzyjnie.

AUDI CONNECT

Audi, z myślą o swoich klientach, już dziś łączy świat realny, ze światem cyfrowym. Obejmuje to procesy począwszy od pierwszego kontaktu, przez doradztwo, aż po zakup i dalszą eksploatację. Funkcje dostępne na żądanie – functions on demand – pozwalają teraz przejść Audi na zupełnie nowy poziom elastyczności podczas zamawiania samochodu przez klientów. Wcześniej, przy zamawianiu pojazdu musieli oni od razu konfigurować wyposażenie dodatkowe. Od teraz kupujący mogą elastycznie i w zależności od potrzeb rezerwować różne funkcje w zakresie oświetlenia, systemów wspomagania kierowcy i infotainmentu. Functions on demand jest dostępne dla w pełni elektrycznych modeli linii e-tron oraz dla nowych A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 i Q8. W dalszej kolejności Audi rozszerzy tę usługę na całą gamę modelową.

To, które funkcje można w ten sposób zarezerwować, zależy od modelu pojazdu i rynku na którym jest sprzedawany. Na przykład w Audi e-tron i e-tron Sportback, w ramach pakietu oświetlenia klienci mogą zamienić reflektory LED na matrycowe Matrix LED z automatycznie uruchamianą wiązką świateł drogowych. Pakiet infotainment obejmuje nawigację MMI navigation plus i interfejs Audi smartphone interface. Stawki opłat za funkcje na żądanie oparte są na regularnym cenniku.

Komfortowe i elastyczne

Jeśli klienci chcieliby najpierw zapoznać się z daną funkcją jeszcze przed jej zakupem, mają możliwość jednorazowej, miesięcznej rezerwacji próbnej, którą mogą przedłużyć zgodnie z własnymi potrzebami.

Gdy jednak klient nie zdecyduje się na przedłużenie testu lub na zakup danej funkcji, rezerwacja wygasa automatycznie, bez konieczności jej aktywnego zakończenia na koniec wybranego terminu. Rezerwowane funkcje przypisane są zawsze do konkretnego samochodu. W momencie jego dalszej sprzedaży są nadal aktywne przez pozostały okres i mogą być używane przez kolejnego właściciela. Nowy właściciel może oczywiście później, w zależności od swoich potrzeb, zarezerwować kolejne funkcje dodatkowe. Zwiększa to atrakcyjność samochodu na rynku samochodów używanych.

Rezerwacja i płatność są obsługiwane za pomocą aplikacji lub serwisu internetowego myAudi. Koncern z Ingolstadt przywiązuje ogromną wagę do bezpiecznego przetwarzania transakcji. Po zakończeniu procesu rezerwacji, zespół IT Audi za pośrednictwem sieci komórkowej wysyła przypisany pakiet danych wprost do samochodu. Wybrana funkcja jest dostępna przy kolejnym uruchomieniu pojazdu.

Nowe: rezerwacja pakietów Audi connect i nowe usługi w myAudi

Za pomocą myAudi można też rozszerzyć dostępne dla danego pojazdu pakiety Audi connect oraz zamówić kolejne usługi z gamy Audi connect. Również tu klienci mogą ustalać indywidualne warunki dla poszczególnych cyfrowych produktów.

AudiPay: globalna platforma płatności i rozliczeń dodatkowych usług cyfrowych

Wraz z funkcjami na żądanie uruchomiony zostanie serwis płatniczy AudiPay. Chronieni bezpiecznym połączeniem z dostawcą usług płatniczych Grupy VW Payments S.A. klienci, będą mogli za jego pośrednictwem i za pomocą wprowadzonych i przechowywanych w serwisie numerów kart kredytowych kupować i płacić za usługi cyfrowe dla swojego samochodu. Na przyszłość planuje się udostępnienie usług innych serwisów płatniczych, takich jak PayPal, Klarna, czy inne, lokalne. W najbliższej przyszłości, oprócz Niemiec i Norwegii, klienci na około 20 innych rynkach europejskich będą mogli płacić cyfrowo za pośrednictwem AudiPay. Ochrona danych klientów jest w tym serwisie najwyższym priorytetem: AudiPay gwarantuje bezpieczeństwo i zgodność z przepisami podczas całego procesu płatności.

Poszerzanie nowych obszarów biznesowych

Usługi cyfrowe, takie jak funkcje na żądanie, w istotny sposób przyczyniają się do digitalizacji marki z czterema pierścieniami w logo. Otwierają dodatkowy potencjał rynkowy i dają możliwość zwrócenia się do klientów w jeszcze bardziej indywidualny sposób. Osprzęt do tych funkcji jest fabrycznie instalowany we wszystkich pojazdach wymienionych wyżej linii modelowych. Dzięki temu jest on dostępny przez cały okres użytkowania, a klienci płacą tylko za te funkcje, które zamówili przy zakupie pojazdu lub które zarezerwowali później.